دفتر برنامه ریزی قالبسازی

برنامه ریزی صحیح در امر تولید قالب و کنترل آن جهت بهره گرفتن موثر از مواد، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر منابع و همچنین ارائه برنامه های تنظیم شده به واحدهای مختلف تولید و ارائه سفارشات تامین کنندگان بر حسب نیاز تولید به واحد بازرگانی ماموریت واحد برنامه ریزی و کنترل تولید قالب است که در این راستا واحد برنامه ریزی قالبسازی پس از دریافت سفارشات مشتریان ابتدا پس از بررسی وضعیت موجودی اولیه نسبت به تهیه برنامه زمانبندی تولید قالب اقدام نموده و سپس برنامه تهیه شده را در قالب برنامه تولید در اختیار کارگاه تولید قالبسازی قرار می دهد. پس از تولید قالب، آن ها به واحد بسته بندی منتقل شده و پس از بسته بندی و انبارش آماده بازرسی قرار می گیرند.