Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL THEME which will cause unrecoverable data loss!

مزايده فولادهاي مازاد شرکت

 

 

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نظر دارد فولادهای مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش رساند. علاقمندان جهت رویت فولادها و ارایه قیمت میتوانند همه روزه و در ساعات اداری به اموربازاریابی و فروش شرکت مراجعه نمایند.

ساعات مراجعه 8 الي 16

شماره تلفن واحد بازاريابي و فروش: 34246095- 041

مقدار (Kg) مقطع جنس
15,653 R25 080A47
13,550 R95 080A47
90,909 R110 080A52
80,557 R30 080M30
7,388 R80 080M40
10,777 R50 150M19
34,870 R55 150M19
19,150 R75 20MC5
4,990 R115 20MnCr5
14,969 R30 20MnCr5
15,682 R50 212M36
31,315 R40 27MnCr5
24,100 R60 27MnCr5
33,000 متفرقهR18 41Cr4
31,096 R26 41Cr4
2,315 R20 42CrMo4
9,740 R55 605M36
3,554 R16 CK45
1,560 R22 CK45
12,600 R60 EN18C
800 R45 EN3A
52,835 R30 ST37-3
47,000 R80 70Cr2
558,410 جمع