لـيـسـت  سـهـــامـــداران

ردیف نام و نام خانوادگی درصد سهام
1 خانواده باويلي تبريزي 80%
2 ساير سهامداران 20%
    100%